��� �������� ��� ����-��������(�� ��.��) �� html-��� ��� ������ ������.����

�������, 16 ��� 2017 �. 04:37 + � ��������

��� ������ ��������� Arnusha [��������� ������� + � ���� �������� ��� ����������! ]

��� �������� ��� ����-��������(�� ��.��) �� html-��� ��� ������ ������.����.

��������� ����� �� ��.�� ������������ ����� ������ � ����-����������.�� ��� ���������� ����� ����,������� �������� ������ �� ��.��,������ �����.� � ������ ���� ��� ��������� �� ������ ������,�� �.��,�� ����.�� � ��� �����.� ����� ������� ��� ���� ���������� ���� ��������,�� ���� �� ��������� ����� ������.�� ��� ����� ���������� �� ������� ��� ������������,��� �������� ���,����� ����� ���� �������� �������� �� ������ ������.� � ������ ����� ��� ������ � ���� �������,�������� ���������.�� ���� �� ������ ������� ��� ���,� ��������� � �����,� ���� ���� ���������� �� ��� ���� ��� ��������,���� ��� ��.��,������ HTML-���.����,

3 ���� Adobe Flash CS4

� ����! � ����� �� ��������

4-Macromedia Flash 8 — �����, �������, ActionScript � ������ �������� �������� �������������� Macromedia Flash 8, ������ ActionScript 2.0, ������� Flash 8, ����� Flash � ���������, ������� ��������� ��������� ActionScript 2.0 � ������ ��������